HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Dagbesteding

Dagbesteding voor kinderen

 • Type groepen

  Afhankelijk van het niveau, de leeftijd, de begeleidingsbehoefte en de eventueel bijkomende beperkingen worden de kinderen ingedeeld in groepen. De groepen zijn onderverdeeld in 4 typen. Daarnaast is er een speciale “structuurgroep”.

  • Type 1

  In deze groep zitten kinderen met een ernstig verstandelijke of meervoudige beperking. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen met een lichamelijke beperking en kinderen zonder lichamelijke beperking, vanwege de extra (zorg)voorzieningen die nodig zijn om het kind met een lichamelijke beperking op te kunnen vangen. Ook kan zodoende het activiteitenaanbod optimaal aangepast worden aan de mogelijkheden van het kind.

  Het doel van de groep is het verruimen van belevingswereld door middel van (sensopathisch) spel, snoezelen en muziek. Er is veel aandacht voor stimulering van de vijf zintuigen. Er wordt uitgegaan van de signalen van het kind, waardoor het kind meer sturing en invloed heeft op zijn omgeving. Zodoende kan er een zinvolle en passende dagbesteding aangeboden worden.

  • Type 2

  In de groep zitten kinderen met een ontwikkelingsleeftijd beneden twee jaar. Middels afwisselende activiteiten worden de (basis)vaardigheden aangeleerd en de algehele ontwikkeling gestimuleerd. De groepsleider biedt de kinderen de mogelijkheid hun omgeving te exploreren door de kinderen extra ervaringen op te laten doen.

   

  • Type 3

  In de groep zitten kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van rond of boven twee jaar. Binnen de groep ligt het accent op het stimuleren van de ontwikkeling door het aanleren van schoolse vaardigheden. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen.

  • Type 4

  In de groep zitten kinderen met een op de voorgrond tredende vraag naar structuur, bijvoorbeeld vanwege een stoornis binnen het autisme spectrum. De kinderen hebben behoefte aan een gestructureerde omgeving en een voor hen herkenbaar en vertrouwd dagprogramma. Om hierin te kunnen voorzien wordt er per individu gebruik gemaakt van ondersteunende communicatie. Zodoende verloopt de dag inzichtelijk en gestructureerd en kan de communicatie van en met het kind verbeterd worden.

  • Structuurgroep

  De structuurgroep is bedoeld voor kinderen die door forse gedragsproblematiek of sociaal disfunctioneren niet kunnen deelnemen in een groepssetting zoals op de dagbesteding of binnen het speciaal onderwijs. De structuurgroep heeft als doel het kind dusdanig te begeleiden dat het in staat zal zijn om binnen een reguliere groep te gaan werken aan individuele doelen.

  De kalenderleeftijd van de kinderen die aangemeld kunnen worden voor de structuurgroep ligt tussen de 5 en 16 jaar; de ontwikkelingsleeftijd ligt tussen de 2 en 6 jaar. De maximale duur van het begeleidingsprogramma is twee jaar. Daarna stroomt het kind door naar een dagbestedingsgroep, een school of een andere voorziening. 

  Ga terug naar: