HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Klachten

Klachten

Fundashon Verriet staat voor kwalitatieve zorg waarbij respect, waardering, veiligheid, acceptatie en privacy van de cliënt altijd voorop gesteld wordt. Indien u toch ontevreden bent over de geleverde zorg of een onjuiste behandeling hebt ervaren, kunt u een klacht indienen. Om de klacht zo correct mogelijk af te handelen, hanteren wij de regels van de klachtenprocodure.

Indienen van een klacht

  1. Klachten kunnen worden ingediend door de cliënt zelf, zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger of door een persoon of organisatie die daartoe gemachtigd is, ook in het geval de cliënt inmiddels is overleden.
  2. De cliënt of diens vertegenwoordig dient schriftelijk een klacht in bij de klachtenfunctionaris. Hierbij wordt de naam van de klager, aangeklaagde en de inhoud van de klacht vermeld.

Behandeling van een klacht

  1. Zowel klager als aangeklaagde worden in de gelegenheid gesteld van hun zienswijze op de klacht blijk te geven. Dit kan schriftelijk en/of mondeling geschieden.
  2. Klager en aangeklaagde kunnen gehoord worden door de Klachtencommissie. Dit kan in aanwezigheid van beide partijen, maar kan ook gescheiden plaats vinden. De partij die niet aanwezig is, wordt door middel van een verslag op de hoogte gebracht van alles dat besproken is.
  3. Zowel klager als aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan door een raadsman.
  4. Beide partijen en de raadsman hebben het recht op inzage in alle stukken die relevant zijn voor de behandeling van de klacht en waarover de Klachtencommissie beschikt. Voor inzage in het behandeldossier moet de desbetreffende client daarvoor hebben toegestemd.

Uitspraak

  1. De besluitvorming gebeurt door de zittende leden van de Klachtencommissie en vindt in de eerste instantie plaats op basis van consensus. Indien dit niet mogelijk is, komt de uitspraak tot stand op basis van een meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.
  2. De Klachtencommissie, geeft zo mogelijk binnen een maand, maar uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de klacht, een oordeel over de gegrondheid van de algemene klacht. Dit gaat eventuele vergezeld van aanbevelingen en wordt schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd aan zowel de klager, aangeklaagde, de directie van De SGR-Groep als aan eventueel andere personen die betrokken zijn bij de zaak.
  3. In geval de klacht zich richt tegen de directeur, wordt de beslissing van de Klachtencommissie ter kennis gebracht aan het bestuur van de SGR-Groep.

Voor vragen en meer informatie over de klachtenafhandeling kan u een email sturen naar info@sgrgroep.org.